Personvernregler

Sist oppdatert 31. juli 2023
Effektiv dato 31. juli 2023

Disse personvernreglene beskriver retningslinjene til Woodlink AS, Plogfrabrikkvegen 18, Rogaland 4353, Norge, e-post: post@woodlink.no, telefon: 51 30 69 50 vedrørende innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjonen din som vi samler inn når du bruker nettsiden vår (https://woodlink.no) (tjenesten). Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, samtykker du i innsamling, bruk og offentliggjøring av informasjonen din i samsvar med disse personvernreglene. Hvis du ikke samtykker til det samme, vennligst ikke få tilgang til eller bruk tjenesten. Vi kan endre disse personvernreglene når som helst uten forhåndsvarsel til deg, og vil legge ut de reviderte personvernreglene på tjenesten. De reviderte retningslinjene vil tre i kraft 180 dager etter at de reviderte retningslinjene er lagt ut på tjenesten, og din fortsatte tilgang til eller bruk av tjenesten etter denne tiden vil utgjøre aksept av de reviderte personvernreglene. Vi anbefaler derfor at du jevnlig gjennomgår denne siden.

Informasjon vi samler inn:
Vi vil samle inn og behandle følgende personlig informasjon om deg:

-Navn
-E-post
-Mobil

Hvordan vi samler inn informasjonen din:
Vi samler / mottar informasjon om deg på følgende måte:

Når en bruker fyller ut registreringsskjemaet eller på annen måte sender personlig informasjon
Samhandler med nettsiden
Fra offentlige kilder

Hvordan vi bruker informasjonen din:
Vi vil bruke informasjonen vi samler inn om deg til følgende formål:

Markedsføring / Promotering Målrettet annonsering
Håndtere kundeordre
Hvis vi ønsker å bruke informasjonen din til et annet formål, vil vi be om ditt samtykke og vil kun bruke informasjonen din etter å ha mottatt ditt samtykke, og da bare for det eller de formålene du har gitt samtykke til, med mindre vi er pålagt å gjøre noe annet i henhold til loven.

Hvordan vi deler informasjonen din:
Vi vil ikke overføre din personlige informasjon til tredjepart uten å søke ditt samtykke, unntatt i begrensede tilfeller som beskrevet nedenfor:

Reklametjenester
Analyseverktøy
Vi krever at slike tredjeparter bruker den personlige informasjonen vi overfører til dem bare til det formålet den ble overført for, og ikke beholder den lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle det angitte formålet. Vi kan også offentliggjøre din personlige informasjon for følgende: (1) for å overholde gjeldende lov, forskrift, rettskjennelse eller annen juridisk prosess; (2) for å håndheve avtalene dine med oss, inkludert disse personvernreglene; eller (3) for å svare på påstander om at bruken av tjenesten bryter med tredjeparts rettigheter. Hvis tjenesten eller selskapet vårt slås sammen eller kjøpes opp av et annet selskap, vil informasjonen din være en av eiendelene som overføres til den nye eieren.

Oppbevaring av informasjonen din:
Vi vil oppbevare din personlige informasjon hos oss i 90 dager til 2 år etter at brukerkontoer forblir inaktive, eller så lenge vi trenger den for å oppfylle formålene for hvilke den ble samlet inn som beskrevet i disse personvernreglene. Vi kan være nødt til å beholde visse opplysninger i lengre perioder, for eksempel for plikt til å føre registre / rapportering i samsvar med gjeldende lov eller av andre legitime grunner som håndheving av rettigheter i henhold til loven, forebygging av svindel, osv. Anonym restinformasjon og samlet informasjon, som ingen av dem identifiserer deg (direkte eller indirekte), kan lagres på ubestemt tid.

Dine rettigheter:
Avhengig av hvilken lov som gjelder, kan du ha rett til å få tilgang til og korrigere eller slette dine personlige data, eller få en kopi av dine personlige data, begrense eller protestere mot aktiv behandling av dine data, be oss om å dele (overføre) din personlige informasjon til en annen enhet, trekke tilbake samtykket du har gitt oss for å behandle dataene dine, rett til å klage til en tilsynsmyndighet, samt andre rettigheter som måtte være relevante i henhold til gjeldende lover. For å utøve disse rettighetene kan du skrive til oss på post@woodlink.no. Vi vil svare på din henvendelse i samsvar med gjeldende lov. Du kan velge å ikke motta direkte markedsføringskommunikasjon eller profileringen vi utfører for markedsføringsformål ved å skrive til oss på post@woodlink.no. Merk at hvis du ikke tillater oss å samle inn eller behandle nødvendig personlig informasjon eller trekke tilbake samtykket til å behandle det samme for nødvendige formål, kan det hende du ikke har tilgang til eller bruke tjenestene som informasjonen din ble innhentet for.

Informasjonskapsler o.l.
For å lære mer om hvordan vi bruker disse og dine valg i forhold til disse sporingsteknologiene, vennligst se vår informasjonskapselpolicy.

Sikkerhet:
Sikkerheten til informasjonen din er viktig for oss, og vi vil bruke rimelige sikkerhetstiltak for å hindre tap, misbruk eller uautorisert endring av informasjonen din under vår kontroll. Imidlertid, gitt de iboende risikoene, kan vi ikke garantere absolutt sikkerhet, og følgelig kan vi ikke forsikre eller garantere sikkerheten til noen informasjon du sender til oss, og du gjør dette på egen risiko.

Lenker til tredjeparter og bruk av din informasjon:
Tjenesten vår kan inneholde lenker til andre nettsteder som ikke drives av oss. Disse personvernreglene dekker ikke personvernpolicyen og andre praksiser til tredjeparter, inkludert tredjeparter som driver nettsider eller tjenester som kan være tilgjengelige via en lenke på tjenesten. Vi anbefaler på det sterkeste at du gjennomgår personvernpolicyen til hver nettside du besøker. Vi har ingen kontroll over og påtar oss intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller praksisene til noen tredjeparts nettsteder eller tjenester.

Klage / Personvernombud:
Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående behandlingen av din informasjon som er tilgjengelig hos oss, kan du sende en e-post til vår klageansvarlige på Woodlink AS, Plogfrabrikkvegen 18, e-post: post@woodlink.no. Vi vil håndtere dine bekymringer i samsvar med gjeldende lov.

Privacy Policy
Last Updated On 31-Jul-2023
Effective Date 31-Jul-2023

This Privacy Policy describes the policies of Woodlink AS, Plogfrabrikkvegen 18, Rogaland 4353, Norway, email: post@woodlink.no, phone: 51 30 69 50 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website ( https://woodlink.no ). (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.
We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

Information We Collect:
We will collect and process the following personal information about you:

Name
Email
Mobile

How We Collect Your Information:
We collect/receive information about you in the following manner:

When a user fills up the registration form or otherwise submits personal information
Interacts with the website
From public sources

How We Use Your Information:
We will use the information that we collect about you for the following purposes:

Marketing/ Promotional
Targeted advertising
Manage customer order
If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

How We Share Your Information:
We will not transfer your personal information to any third party without seeking your consent, except in limited circumstances as described below:

Ad service
Analytics
We require such third party’s to use the personal information we transfer to them only for the purpose for which it was transferred and not to retain it for longer than is required for fulfilling the said purpose.
We may also disclose your personal information for the following: (1) to comply with applicable law, regulation, court order or other legal process; (2) to enforce your agreements with us, including this Privacy Policy; or (3) to respond to claims that your use of the Service violates any third-party rights. If the Service or our company is merged or acquired with another company, your information will be one of the assets that is transferred to the new owner.

Retention Of Your Information:
We will retain your personal information with us for 90 days to 2 years after user accounts remain idle or for as long as we need it to fulfill the purposes for which it was collected as detailed in this Privacy Policy. We may need to retain certain information for longer periods such as record-keeping / reporting in accordance with applicable law or for other legitimate reasons like enforcement of legal rights, fraud prevention, etc. Residual anonymous information and aggregate information, neither of which identifies you (directly or indirectly), may be stored indefinitely.

Your Rights:
Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at lars@woodlink.no. We will respond to your request in accordance with applicable law.
You may opt-out of direct marketing communications or the profiling we carry out for marketing purposes by writing to us at lars@woodlink.no.
Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

Cookies Etc.
To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

Security:
The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

Third Party Links & Use Of Your Information:
Our Service may contain links to other websites that are not operated by us. This Privacy Policy does not address the privacy policy and other practices of any third parties, including any third party operating any website or service that may be accessible via a link on the Service. We strongly advise you to review the privacy policy of every site you visit. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Grievance / Data Protection Officer:
If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at Woodlink AS, Plogfrabrikkvegen 18, email: post@woodlink.no. We will address your concerns in accordance with applicable law.

Privacy Policy generated with CookieYes.